Ekolsund omnämns första gången i ett dokument sänt av hertigarna Erik och Valdemar den 16 april 1307. Dessa dokument utfärdades från ”Ekoolesund”, varifrån hertigarna ett halvt år efter den beryktade Håtunaleken styrde landet.
 

Utfärdandedatum: 1307-04-16
Utfärdandeort: Ekolsund 
Språk: Latin
Utfärdare: De svenska hertigarna Erik och Valdemar.

Innehåll:
De svenska hertigarna Erik och Valdemar till riddar Folke Jonsson med uppgift om att priorn och predikarbröderna i Sigtuna hos dem beklagat sig över att både deras egna tjänare och åtskilliga andra besvärar, ofredar och skadar dem, de förra eftersom de inte bestraffas för sina förseelser, och de senare därför att bröderna inte utan svårigheter kan närvara vid rättegångar och i domstolar; utfärdarna anförtror därför åt Folke Jonsson att ta sig an brödernas fall och laga så att dessa uppnår rättvisa och att deras tjänare rättmätigt straffas för sina överträdelser.  


Brevtext på Latin:
Ericus et waldemarus dei gracia Duces sweorum, Nobili militi, dilecto sibi in christo domino folconi joon son sinceram in domino dilectionem et salutem, querela religiosorum virorum, Prioris et fratrum ordinis predicatorum syctunie, nobis proposita continebat, quod famuli eørum ex quo pro delictis non corriguntur, et non nulli alii, diuini hominis timore postposito, ipsis dampna, iniurias, et molestias varias, inferre non verentur, quia igitur dicti fratres, pro iusticia optinenda, causis et placitis, conuenienter interesse non possunt, nos ipsos tuicionis gracia speciali, et oportunis fauoribus, fouere, ac malignorum ausus temerarios, choibere volentes, de vestra prudencia firmam gerentes fiduciam, ad peticionem prioris et fratrum predictorum, vobis committimus per presentes, vt negocia ipsorum, que vobis exposuerint, secundum iusticiam prosequamini, per vos, vel per eum quem vobis substitueritis, si non vobis vacauerit, ac procuretis ipsis fieri iusticie complementum, et notabiles famulorum ipsorum excessus, debita choercione castigetis, si quia autem eos indebite molestare presumpserit, omnipotentis dei et nostram poterit non inmerito formidare vindictam, Datum ekoolesund Anno domini M°. CCC°. VII. XVI. kalendas maij. 

På frånsidan:

Quod dominus Fulco Jonson famulos fratrum corrigat et fratres ab iniuriis tueatur

 


 

 
 
Tillbaka till huvudmeny