Ekolsund Byalag arrenderar Sjöängen av kommunen för att ha en gemensam mötesplats, men även för att medlemmarna skall kunna nyttja en badplats i sin närmiljö. Dessutom har vi möjlighet att erbjuda ett begränsat antal båtplatser för medlemmar som så önskar. Vi har därför inrättat en båtsektion med följande regler.

 
Regler för båtsektionen i Ekolsunds Byalag
 

1.   Båtsektionen sorterar under Ekolsunds Byalag och lyder under dess stadgar. Regler för båtsektionen föreslås av stämman på båtsektionens årsmöte och godkänns av Byalagets styrelse. Ärenden som berör Byalaget som arrendator av Sjöängen och ärenden som berör alla medlemmar i Byalaget måste gå genom Byalagets styrelse och beslutas där.

2.   Båtsektionens ledning av den rutinmässiga verksamheten ombesörjs av en hamnkapten och en vice hamnkapten. Hamnkaptenen är även båtsektionens representant i styrelsen för Ekolsunds Byalag där han ingår som ordinarie ledamot. Byalagets kassör handhar även båtsektionens kassa.

3.   Medlemskap i båtsektionen förutsätter medlemskap i Ekolsunds Byalag samt att medlemmen äger/hyr en fastighet inom Ekolsunds by, se karta .

4.   Ansökan om medlemskap ställs till hamnkapten som äger rätt att bevilja eller avslå ansökan. Turordningsregler kan åsidosättas då de lediga båtplatserna tilldelas med hänsyn till lämplig båtstorlek.

5.   Varje medlem betalar inträdesavgift för att erhålla medlemskap. Om medlem utträder ur båtklubben betalas 50% av inträdesavgifen tillbaka om medlemskapet varat 1år, 25% vid 2 års medlemskap. Ingen återbetalning sker efter 3 års medlemskap.

6.   Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift. Årsavgiften erläggs i förskott för nästkommande verksamhetsår och betalas före 30 maj. Om avgiften ej inkommit i tid betraktas båtplatsen som uppsagd.

7.   Varje medlem förväntas deltaga vid två arbetsdagar per år för sjösättning och upptagning av bryggor. Vid förhinder meddelas hamnkapten och en avgift debiteras medlemmen.

8.   Varje medlem ansvarar för att den egna båten är säkert förtöjd med ordentlig boj och bojsten relaterad till båtens vikt samt med gnisselfria arrangemang. Stålrör och dyl. för akterförtöjning är ej tillåten vid bryggplatser.

9.   Ledig båtplats kan hyras ut av båtklubben, efter godkännande av hamnkapten, per 1 säsong i taget till individer som ej uppfyller punkt 3. Hyresgäst av båtplats har ingen rösträtt i båtklubben. Årsavgift för hyresgäst bestäms vid årsmötet. Uppsägning av båtplats meddelas av hamnkapten senast 31/12.

10.Om båtplats ej utnyttjats av medlem under tre års tid tar hamnkapten kontakt med medlem och platsen sägs upp.

11.Om en medlem grovt brutit mot båtsektionens intentioner eller inte följer dess regler tar hamnkaptenen kontakt med vederböranden. Skulle ingen ändring uppnås kan årsmötet utesluta medlemmen.

12. Båtsektionen eller Byalaget ansvarar ej för båtar förtöjda vid båtplatserna. Detta gäller även utrustning och tillbehör som förvaras i båtarna.

13. Inventarier som betalas av båtsektionens medlemmar tas upp i båtsektionens inventarieförteckning och skall vid upphörande av sektionen säljas och beloppet skall delas lika bland registrerade medlemmar.

14. Årsmöte hålls under april eller maj månad. Kallelse sker minst två veckor före mötesdagen. Vid årsmöte förekommer följande ärenden och protokollet skickas till Ekolsunds Byalag-styrelsen:

                1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande och sekreterare     skall justera protokollet

                      3. Fastställande av dagordning 

                      4. Ekonomisk redovisning 

                      5. Budget för nästa verksamhetsår 

6. Val av hamnkapten resp. vice hamnkapten för en tid av två år enligt     skiftesprincipen. 

                      7. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 

                      8. Fastställande av inträdesavgift 

                      9. Fastställande av avgift för utebliven arbetsdag 

                    10. Fastställande av årsavgift för hyresgäst  

                    11. Övriga frågor

Ekolsund

2009-06-08