Stadgar för Föreningen Ekolsunds byalag

Stadgar för Föreningen Ekolsunds Byalag. Antagna 2008-09-14

§ 1
Föreningens namn är Föreningen Ekolsunds Byalag. Föreningen har säte i Ekolsund och är ideell och partipolitiskt obunden.

§ 2
Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden.

§3
Till medlem antas var och en inom föreningens verksamhetsområde bosatt person/familj, som så önskar. Som bosatt räknas här såväl fast boende som fritidsboende. Föreningsmedlemmar under 18 år äger ej rösträtt. Till medlem kan också antas utom Ekolsund bosatta personer/familjer, som visat synnerligt intresse för bygden och dess problem. Dessa medlemmar äger dock inte rösträtt.

§4
Medlemskap erhålles efter erlagd årsavgift.

§5
Medlem har att efter anmodan betala fastställd årsavgift inom 30 dagar. 

§6
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

§7
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, som skadat eller motarbetat dess syfte eller intressen må av föreningens ordinarie årsmöte uteslutas ur föreningen. Medlem må dock föra sin talan vid detta möte.

§8
Årsmöte hålls varje år under augusti månad. Kallelse utsänds minst 14 dagar före mötet. Extra årsmöte skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid sådant möte gäller den mening, varom tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade enar sig. Justerat protokoll från respektive möte skall finnas  senast en månad efter mötet.

§9
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och skall verka för framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Vid årsmötet väljs styrelse bestående av: ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter. En av de två ledamöterna är båtsektionens utsedda hamnkapten eller dennes ersättare.

§10
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden
1 juli-30 juni. Verksamhetsåret följer räkenskapsåret. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.

§11
Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.  Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid styrelsemöte skall alltid protokoll föras.

§12
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Senast den 15 juli skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom fjorton dagar ska avge revisionsberättelse med avgörande om huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks.

§13
Rösträtt vid möten och sammanträden tillkommer endast medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Vid möte har varje medlem en röst. Medlem som utgörs av familj har maximalt två röster. Medlem må vid möte företrädas av den som medlem därtill utser. För rösträtt måste ombud förete skriftlig fullmakt.


§14
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:


1.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.
 Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden och sekreterare skall justera  mötesprotokollet..
3.
 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4.
 
Fastställande av dagordning.
5.
 Frågor anmälda för diskussion under punkt 14.
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.
 Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år enligt skiftesprincipen, (kassör och ledamot resp. sekreterare och ledamot) och val av två suppleanter för en tid av ett år.
10.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
11.
Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande. 12.                                    Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen minst en månad före mötet.
13.
 Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
14.
 Övriga frågor.
15.
Mötets avslutande.

§15
Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid föreningsmöte. Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två av varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte, samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna


§16
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av de närvarande vara eniga därom på två av varandra följande ordinarie sammanträden varav ett skall vara årsmöte. Vid beslut om upplösning skall föreningens inventarietillgångar utförsäljas på auktion och de sammanlagda ekonomiska tillgångarna tillfalla Barncancerfonden. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning vid dennas upplösning.