Tegelbruket

Tegelindustrien var länge i stort sett den enda industriella aktiviteten i våra härader.
Tegelbruken avsatte sitt tegel dels på orten, dels i Stockholm och Uppsala. Bruken var av
olika orsaker främst förlagda till herrgårdar och slott som Haga slott, Ekholmen, Fånö,
Ekolsund och Grönsöö. Ella tegelbruk började byggas år 1636 när Ekolsunds slott skulle
anläggas. Ännu 1723 låg Tegelbruket där Nyladabadet ligger i dag.Kort därefter flyttades
bruket längre söderut, där det sedan kom att ligga. 1876 kom järnvägen och Ekolsunds
villasamhälle började byggas. Bruket drevs fram till 1913 i slottsherrarnas regi. Sedan
såldes Ekolsunds 36 gårdar medan tegelbruket och Ellatorp såldes till ingenjörerna Oscar
och Axel Johansson. Tegelbruket var då som andra ett typiskt säsongstegelbruk, där
tegeltillverkningen pågick från början av maj till början av september. För att kunna
bereda arbete under en större del av året uppfördes 1914-17 såg och hyvleri. Råvarorna
köptes ofta på rot från gårdarna i Trögden och angränsande områden. De anställda kunde
dänned vara med och avverka samt transportera timret hem till sågen. Leveranserna av
mur- och fasadtegel inriktades allt mer på Stockholm. När tillverkningen var som störst
var arbetsstyrkan 50 till 60 man. Från slutet av 1950-talet blev det allt svårare att ta tag på
arbetskraft och 1960 var det sista året som tegel tillverkades i Ekolsund.

tillbaka