EKOLSUNDS VÄRDSHUS (Ekolsund 3:7)

Ekolsunds värdshus ligger ca en mil öster om Enköping utmed gamla landsvägen mellan Stockholm och Enköping. Värdshuset är byggt i timmer, putsat i vitt och uppfört i en våning med inredd vind under brutet tak. Fasaden ut mot gamla landsvägen domineras av en bred frontespis över entrén.

TILLHÖRT SLOTTET
Värdshuset uppfördes troligen på 1770-talet enligt anvisningar av dåvarande ägaren till Ekolsunds slott, Gustav III. Värdshuset ligger bara ca 150 meter från slottet och har tillhört Ekolsunds gods. Möjligen fanns det ett övernattningsställe på platsen för det nuvarande värdshuset redan på 1630-talet.

Den byggnad som Gustav III lät uppföra innehöll förutom värdshus också generalpostställe. Huset fungerade som en serviceinrättning för kungen, hans stab och för de människor som färdades på landsvägen. Generalpoststället upphörde, när järnvägen drogs fram ungefär 100 år senare (Omkring 1878). Då flyttades verksamheten ner till byn Ekolsund intill järnvägen.

Skylt från Ekolsund, senare delen av 1700-talet, utförd 1933 efter detaljerad beskrivning från 1835. Foto 1930-talet Postmuseum

Värdshusets gäster bodde huvudsakligen i husets bottenvåning, där nio rum ligger grupperade kring en korridor. Här finns också det ursprungliga värdshusköket. Husets källare är murad i höga tegelvalv och mitt på golvet finns en stenskodd brunn. Den förser fortfarande huset med friskt vatten.

VERKSAMHETEN UPPHÖR
Vid renoveringar på 1800-talet genomfördes moderniseringar och byggnadens frontespis tillkom. Värdshusverksamheten upphörde emellertid så småningom. Huset är idag privatägt och avstyckat från Ekolsunds gods. Efter att ha stått tomt en lång tid, inleddes år 1994 en omfattande upprustning av byggnaden.

Ekolsunds värdshus har bevarat sin värdshuskaraktär från 1700- och 1800-talen. Trots att väsentliga delar av inredningen är borta, gör exempelvis planlösningen och köket, att byggnaden fortfarande är att betrakta som synnerligen märklig. Värdshuset utgör tillsammans med slottet en värdefull helhetsmiljö och blev den 15 november 1985 förklarat som byggnadsminne.

tillbaka