Runstensfragmentet

Skärvan i mejerigrunden
Runstensfragmentet förvaras i vapenhuset till Husby-Sjutolfts kyrka.
Inga anteckningar om runstensfragmentet finns från 1600-, 1700- eller 1800-talen.
Det är ortens entusiastiske runkännare, J H Söderlund som första gången omnämner fragmentet.
I en skrivelse 1929 till Riksantikvarien meddelar han att en del av en runsten hade hittats "i östra grundmuren i den s k Gamla mejeribyggnaden
... Fragmentet är 20 cm bredt och 36 cm långt. Elva runor äro ristade i en längs med stenen gående slinga.
Stenen är vanlig gråsten, och lik den i orten vanliga. Troligt är att då mejeribyggnaden för många år sedan reparerades en okänd runsten blivit söndersprängd och av delarna den nu funna inlagts i grundet."Söderlund förmodar "att de övriga runstensfragmenten använts till vägfyllnad då vägen från stora landsvägen ned till mejeriet anlades.

" I en senare skrivelse omtalar Söderlund att fragmentet hade hittats i april 1928 i "f d mejeribyggnaden, som en gång varit en bondgård...". 1929 togs runstensfragmentet ur grunden och fördes till kyrkan där det nu finns.

Kommentarer
Inskriften ger ingen språklig mening. Linjerna är mycket smala och grunda. Fragmentets ristare är okänd. 
Fragmentet saknar bild eller ornamentik.

källa: http://www.skola.enkoping.se/www/runor/TROGD/

tillbaka till kyrkan