Ortsnamnen i Husby-Sjutolft

Något om ortsnamnen i Husby-Sjutolft

De mer höglänta delarna av Husby-Sjutolft har haft bebyggelse redan under bronsåldern
kanske redan under yngre stenåldern. Bronsåldern Verkesta, Nibble, Sävsta och Myrby (sankt område).Kyrkan och Husby by, nämnd 1342 ligger högt på en moränbacke omgiven av lerslätten, prästgården på en höjd söder om kyrkan, ena flygeln en parstuga=gamla prästgården. Hacksta by ligger på en svag moränrygg i nordväst nära Litslena (mellan Djurby och Kysinge), betyder troligen haken vid ytterkanten mot den tidens hav.Hammaren = stenbacke, Verke i Verkesta betyder fast fiskebyggnad. Hårby kan komma av hors, häst.

-inge och -nnge. Namn som slutar med -inge eller -unge hör till våra äldsta bebyggelsenamn, eftersom de avser rätt högt belägna platser med gamla gravar. Ändelsen anses beteckna tillhörighet till en plats. De som bodde vid åmötet ’tyll’ kallades alltså tyll-ingar och platsen fick namnet Tillinge. Syeklinge i Vallby socken, Skillinge och Vällinge i Litslena, Savlinge i Härkeberga, Kysinge i Husby-Sjutolft [av tjusa,dal?] och Hyvlinge, Vittinge och Huddunge i Torstuna härad är andra exempel.

Ekolsund, godset (Ekoolssund 1307) av Ekoln (ekul, ekol, upprörd, syftar på de ofta besvärliga vindförhållandena på fjärden) se artikel Ekoln-” den bråkiga sjön”?

Nibble och Tibble. Avledning till bo är bol, boning, gård, och det yngre böle. I Uppland
finns ett I2-tal tibble-namn som sägs ha kommit aven fornsvensk motsvarighet
till ordet tjock, alltså en tjock dvs tätt bebyggd by. Nibble tros komma av
Nyböle, Nygården, och avse en mindre bebyggelse, i genomsnitt 1 mantal.

.Källa: Ingegerd Troedsson