Historia & Stadgar

Föreningen Ekolsunds Byalag

Historia (bildades 1973)
En sammankomst för bildande av förening i Ekolsund skedde söndagen den
2 december 1973 i villa Björkdungen f.d. handelsboden.
Nästa möte 9 december 1973 förklarades föreningen bildad.

På dagordningen på det första riktiga mötet 13/1 1974:
Uttagning av arbetsgrupper för följande projekt:
1. Ändrad sträckning av den planerade motorvägen
2. Bevarande av Ekolsunds jvgstn
3. Utebelysning på trafikfarliga vägsträckor
4. Utbyggnad av befintligt vattenverk (vatten och avlopp)

Stadgar för Föreningen Ekolsunds Byalag
Antagna 2008-09-14

§ 1
Föreningens namn är Föreningen Ekolsunds Byalag. Föreningen har säte i Ekolsund och är ideell och partipolitiskt obunden.

§ 2
Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden.

§3
Till medlem antas var och en inom föreningens verksamhetsområde bosatt person/familj, som så önskar. Som bosatt räknas här såväl fast boende som fritidsboende. Föreningsmedlemmar under 18 år äger ej rösträtt. Till medlem kan också antas utom Ekolsund bosatta personer/familjer, som visat synnerligt intresse för bygden och dess problem. Dessa medlemmar äger dock inte rösträtt.

§4
Medlemskap erhålles efter erlagd årsavgift.

§5
Medlem har att efter anmodan betala fastställd årsavgift inom 30 dagar.

§6
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

§7
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, som skadat eller motarbetat dess syfte eller intressen må av föreningens ordinarie årsmöte uteslutas ur föreningen. Medlem må dock föra sin talan vid detta möte.

§8
Årsmöte hålls varje år under augusti månad. Kallelse utsänds minst 14 dagar före mötet. Extra årsmöte skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid sådant möte gäller den mening, varom tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade enar sig. Justerat protokoll från respektive möte skall finnas  senast en månad efter mötet.

§9
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och skall verka för framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Vid årsmötet väljs styrelse bestående av: ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter. En av de två ledamöterna är båtsektionens utsedda hamnkapten eller dennes ersättare.

§10
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli-30 juni. Verksamhetsåret följer räkenskapsåret. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.

§11
Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.  Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid styrelsemöte skall alltid protokoll föras.

§12
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Senast den 15 juli skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom fjorton dagar ska avge revisionsberättelse med avgörande om huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks.

§13
Rösträtt vid möten och sammanträden tillkommer endast medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Vid möte har varje medlem en röst. Medlem som utgörs av familj har maximalt två röster. Medlem må vid möte företrädas av den som medlem därtill utser. För rösträtt måste ombud förete skriftlig fullmakt.

§14
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden och sekreterare skall justera  mötesprotokollet..
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Frågor anmälda för diskussion under punkt 14.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse gällande samma tid.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år enligt skiftesprincipen, (kassör och ledamot resp. sekreterare och ledamot) och val av två suppleanter för en tid av ett år.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av två år enligt skiftesprincipen.
11. Val av minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen minst en månad före mötet.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

§15
Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid föreningsmöte. Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två av varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte, samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna

§16
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av de närvarande vara eniga därom på två av varandra följande ordinarie sammanträden varav ett skall vara årsmöte. Vid beslut om upplösning skall föreningens inventarietillgångar utförsäljas på auktion och de sammanlagda ekonomiska tillgångarna tillfalla Barncancerfonden. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning vid dennas upplösning.

 

Regler för båtsektionen i Ekolsunds Byalag
Antagna 2017-08-12 (Föregående utgåva 2009-06-08)

1.   Båtsektionen sorterar under Ekolsunds Byalag och lyder under dess stadgar. Regler för båtsektionen föreslås av stämman på båtsektionens årsmöte och godkänns av Byalagets styrelse. Ärenden som berör Byalaget som arrendator av Sjöängen och ärenden som berör alla medlemmar i Byalaget måste gå genom Byalagets styrelse och beslutas där.

2.   Båtsektionens ledning av den rutinmässiga verksamheten ombesörjs av en hamnkapten och en vice hamnkapten. Hamnkaptenen är även båtsektionens representant i styrelsen för Ekolsunds Byalag där han ingår som ordinarie ledamot. Byalagets kassör handhar även båtsektionens kassa. Båtsektionen nyttjar Byalagets valberedning för att ta fram förslag till hamnkapten respektive vice hamnkapten.

3.   Medlemskap i båtsektionen förutsätter medlemskap i Ekolsunds Byalag samt att medlemmen äger/hyr en fastighet inom Ekolsunds by.

4.   Ansökan om medlemskap ställs till hamnkapten som äger rätt att bevilja eller avslå ansökan. Turordningsregler kan åsidosättas då de lediga båtplatserna tilldelas med hänsyn till lämplig båtstorlek.

5.   Varje medlem betalar inträdesavgift för att erhålla medlemskap. Om medlem utträder ur båtklubben betalas 50% av inträdesavgifen tillbaka om medlemskapet varat 1år, 25% vid 2 års medlemskap. Ingen återbetalning sker efter 3 års medlemskap.

6.   Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift. Årsavgiften erläggs i förskott för nästkommande verksamhetsår och betalas före 30 maj. Om avgiften ej inkommit i tid betraktas båtplatsen som uppsagd.

7.   Varje medlem förväntas deltaga vid två arbetsdagar per år för sjösättning och upptagning av bryggor. Vid förhinder meddelas hamnkapten och en avgift debiteras medlemmen.

8.   Varje medlem ansvarar för att den egna båten är säkert förtöjd med ordentlig boj och bojsten relaterad till båtens vikt samt med gnisselfria arrangemang. Stålrör och dyl. för akterförtöjning är ej tillåten vid bryggplatser.

9.   Ledig båtplats kan hyras ut av båtklubben, efter godkännande av hamnkapten, per 1 säsong i taget till individer som ej uppfyller punkt 3. Hyresgäst av båtplats har ingen rösträtt i båtklubben. Årsavgift för hyresgäst bestäms vid årsmötet. Uppsägning av båtplats meddelas av hamnkapten senast 31/12.

10. Om båtplats ej utnyttjats av medlem under tre års tid tar hamnkapten kontakt med medlem och platsen sägs upp.

11. Om en medlem grovt brutit mot båtsektionens intentioner eller inte följer dess regler tar hamnkaptenen kontakt med vederböranden. Skulle ingen ändring uppnås kan årsmötet utesluta medlemmen.

12. Båtsektionen eller Byalaget ansvarar ej för båtar förtöjda vid båtplatserna. Detta gäller även utrustning och tillbehör som förvaras i båtarna.

13. Inventarier som betalas av båtsektionens medlemmar tas upp i båtsektionens inventarieförteckning och skall vid upphörande av sektionen säljas och beloppet skall delas lika bland registrerade medlemmar.

14. Årsmöte hålls varje år under augusti månad i samband med Byalagets årsmöte. Kallelse sker minst två veckor före mötesdagen. Vid årsmöte förekommer följande ärenden och protokollet skickas till Ekolsunds Byalags styrelse:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande och sekreterare skall justera protokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Ekonomisk redovisning

5. Budget för nästa verksamhetsår

6. Val av hamnkapten resp. vice hamnkapten för en tid av två år enligt     skiftesprincipen.

7. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

8. Fastställande av inträdesavgift

9. Fastställande av avgift för utebliven arbetsdag

10. Fastställande av årsavgift för hyresgäst

11. Övriga frågor

 

Integritetspolicy

När du betalar in ditt medlemskap  ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter, se integritetspolicy.