Torpa

Torpa 1:43-1:44

Torpa byggdes 1920 efter att ha avstyckats från Kolartorp No 3 (89 ar 60 m2) och No 4 (50 ar 40 m2) år 1919 till Herr Oscar Johansson. När och hur en Hjalmar R. Karlsson tillträdde vet vi inte, men 1942 köptes huset av Gunnar Josephson, som var bokhandlare och ägde Sandbergs bokhandel på Humlegårdsgatan vid Stureplan i Stockholm. Han hade fyra barn: Erland, ? , Carl-Olof och Inger.1943 byggdes gäststugan, som var på 35 m2. Torpa användes enbart som sommarställe. Vi, Gunnar Sjödin och Ruth Hobro tillträdde Torpa den 1 juli 1972 och köpte huset av dödsboet efter Gunnar Josephson. Den 17 december samma år föddes Nils Erik (Knus) på Enköpings lasarett. Martin (Boren) kom den 17 juli 1974 och Trox den 4 december 1982. Vi har bott här permanent. Huset, som inte hade isolerade väggar utan bara stående plank, tilläggsisolerades 1980. Vi lade ner ledningar för jordvärme i gräsmattorna (1983), för att ytterligare få ner kostnaderna och miljöanpassa uppvärmningen. Inredningen har i mesta möjliga mån bevarats, endast köket har byggts om och moderniserats (1994). Tomten på Torpa har erbjudit många möjligheter för oss som biologer. Vi har försökt renodla så många biotoper som möjligt – sålunda har vi sumpskog, mälarstrand med vassbälte, sandstrand med säv, ängsmark, lund och hällmarkstallskog samt barrblandskog. Varje år noteras fågelarter (tomtkryssen uppgår till 118), däggdjur (21), fiskarter (23) samt insekter, kärlväxter och mossor. Dessutom har vi anlagt stenpartier, perennrabatt, köks- och kulturväxtträdgård med ett stort antal arter. Nästan alla svenska träd- och buskslag finns representerade på tomten. Starr- (24) och gräsarter (64) har speciellt intresserat oss. Mossorna har vi ganska nyligen tagit oss an.

Vi visar gärna ägorna för intresserade. VÄLKOMNA!   Ruth Hobro & Gunnar Sjödin